Privacybeleid

't Kwassie VOF 't Kwassie VOF, gevestigd aan Zaanweg 122, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens: 

’t Kwassie

Zaanweg 122

1521 DS, Wormerveer

075-6703343

info@kwassie.com 

www.kwassie.com


Dhr. X. Peters is de Functionaris Gegevensbescherming van 't Kwassie VOF. Hij is te bereiken via info@kwassie.com.


1. Persoonsgegevens die wij verwerken.


't Kwassie VOF verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

1.1. Voor- en achternaam

1.2. Geslacht

1.3. Geboortedatum

1.4. Adresgegevens

1.5. Telefoonnummer

1.6. E-mailadres

1.7. Gegevens over uw activiteiten op onze website

1.8. Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)


2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kwassie.com, dan verwijderen wij deze informatie.

  

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.


't Kwassie VOF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

3.1. Het afhandelen van uw betaling

3.2. U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

3.3. U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

3.4. Om goederen en diensten bij u af te leveren

3.5. 't Kwassie VOF analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

3.6. 't Kwassie VOF verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.


4. Geautomatiseerde besluitvorming.


't Kwassie VOF neemt beslissing op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 't Kwassie VOF) tussen zit. 't Kwassie VOF gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Art & Frame Software. Dit is het calculatieprogramma voor de lijstenmakerij. Er word altijd extra met klant gecontroleerd met de lijstenmaker of een medewerker van ’t Kwassie. Daarnaast zal er altijd een handtekening voor akkoord worden gevraagd aan de klant.


5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.


't Kwassie VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze klanten, zoals aangegeven bij “Persoonsgegevens die wij verwerken”, worden bewaart binnen ons systeem totdat de klant of een naaste deze vraagt te verwijderen. Dit kan schriftelijk gedaan worden via info@kwassie.com


6. Delen van persoonsgegevens met derden.


't Kwassie VOF verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 't Kwassie VOF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.


't Kwassie VOF gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. 't Kwassie VOF gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een voorbeeld: 


Cookie: Googly Analytics 

Naam: _utma 

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet 

Bewaartermijn: 2 jaar


8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.


U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 't Kwassie VOF en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kwassie.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

't Kwassie VOF wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 


9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

't Kwassie VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 


Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@kwassie.com